• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - Plánovaná výzva č. 60 - Infrastruktura základních škol

Ministerstva pro místní rozvoj plánuje vyhlásit v 08/2016 Výzvu č. 60, která se bude týkat:


Prioritní osa 2, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - Infrastruktura základních škol -

Alokace:  647 647 059 Kč

Výše podpory: 90% z celkových způsobilých výdajů

Příklady projektů:       
 • Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ŽŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny nezbytné stavení úpravy učeben a pořízení vybavení. 
 • Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nebytné stavební úpravy v areálů včetně přístavby a pořízeno potřebné vybavení.   
Podporované aktivity plánované výzvy:
 • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.   
Cílové skupiny:
žáci, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci.  


Typy příjemců:
 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, 
 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
 • NNO,
 • církve, církevní organizace, 
 • OSS, PO OSS, 
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 
Bližší informace o specifických kritériích a kritériích hodnocení jsou uvedeny v příloze


IROP č.60 - ZŠ.pdf