• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - Plánovaná výzva č. 42 - Rozvoj infrastruktury komunitních center

Ministerstva pro místní rozvoj plánuje vyhlásit v červnu Výzvu č. 42, která se bude týkat:


Prioritní osa 2, SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Rozvoj infrastruktury komunitních center

Alokace: 42 352 941 Kč

Výše podpory: 90% z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů

Komunitní centra dle definice IROP:

"Komunitní centrum je veřejné víceúčelové zařízení,  ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci i těchto jednotlivců a komunity jako celku."

Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.  

Mezi podporované aktivity bude zahrnuto:
-        stavby,
-        stavební úpravy
-        pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením. Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro:

o   veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur.
o   Vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce
o   Setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity
o   Realizace volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti
o   Realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací (učebny, školící místnosti) s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce.

Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu.  

Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením


Bližší informace o specifických kritériích a kritériích hodnocení jsou uvedeny v příloze.

IROP - V42 - Komunitní centra.pdf