• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

SFDI - II. KOLO PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘÍSPĚVEK NA "CYKLOSTEZKY 2016"

Výbor SFDI dne 28. 4. 2016 schválil vyhlášení druhého kola pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.)

Termín pro předkládání žádostí je do 29. 7. 2016.

Hodnocení akcí pro poskytnutí příspěvku provádí Hodnotitelská komise schválená Výborem SFDI a řídí se následujícími kritérii:

 • Bezpečnostní kritéria - 40% váha 
 • Ekonomická kritéria – 30% váha
 • Koncepční kritéria – 30% váha 


Povinné přílohy:

 1. Pravomocné stavební povolení
 2. Projektová dokumentace
 3. Položkový rozpočet
 4. Krátká video prezentace záměru

K datu podání žádosti nesmí být předkládaná projektová dokumentace akce starší čtyř let.

Příjemcem příspěvku může být:

 1. obec jako vlastník cyklistické stezky v
 2. organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část) 
 3. příspěvková organizace zřízená obcí, které vykonávají správu majetku ve vlastnictví obce,  
 4. svazek obcí 


Žadatel o příspěvek musí dokladovat schopnost spolufinancovat akci tak, aby spolu s poskytnutým příspěvkem ze SFDI bylo finančně kryto 100% uznatelných nákladů akce

Více informací naleznete zde.


Využíjte konzultační dny:

19. květen 2016,

26. květen 2016,

2. červen 2016,

9. červen 2016,

16. červen 2016,

23. červen 2016,

30. červen 2016.

Podrobné informace zde.