• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - VÝZVA Č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 29. dubna 2016 kolovou výzvu č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.

Podporované aktivity:

 • nákup objektů, zařízení a vybavení
 • výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami   

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí mimo jiné pro centra denních služeb, domovy pro osoby se zdravotním postižením, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, podporu samostatného bydlení, pečovatelskou službu, osobní asistenci, kontaktní centra, terénní programy apod.  

Oprávnění žadatelé:
 • kraje,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím nového informačního systému IS KP 2014+ od 27. 5. 2016 do 27.10.2016.

Více informací naleznete zde.