• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - PŘES TŘI MILIARDY KORUN DO ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 5. května 2016 průběžnou výzvu č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“. 
 
Podpora je zaměřena na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.
 
Příjemci podpory mohou být příspěvkové organizace organizačních složek státu, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.
 
Poskytovatelé zdravotních služeb musí splnit kumulativně následující podmínky:

  • poskytovatel návazné péče zajišťuje péči a služby v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství,
  • poskytovatel návazné péče zajišťuje péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných Koncepcí návazné péče a navázaných na vysoce specializované centrum,
  •  poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek.
Celková alokace výzvy (ERDF + SR) je 3 600 000 000  Kč

Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Pro žadatele je připraveno více než tři mld. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 31. května 2016 do 30. června 2017.

Více informací zde.