• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - 29. Výzva - Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Žadatelé mají možnost od 8.4.2016 podávat žádosti v OPŽP v rámci prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu:

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny


Projekty lze podávat až do 30.6.2016.

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).

Hlavní cílové skupiny: 
Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků.

Určení výše podpory:
Maximálně 100 % způsobilých výdajů. Výše podpory i míra spolufinancování pro jednotlivé typy opatření je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.

Omezení v rámci výzvy:
 • Podmínkou schválení žádosti je zisk minimálně 50 bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících kritérií.
 • V rámci výzvy nelze podpořit opatření na zpracování plánů ÚSES

Popis podporovaných aktivit:

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chrá-něné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
 • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infra-struktury,
 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
 • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci.

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES v přímé souvislosti s realizací opatření v biocentru nebo biokoridoru,
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,
 • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
 • v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,
 • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).
Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně výsadby vhodných břehových porostů (podél toku i v přilehlé nivě) při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
 • vytváření a obnova tůní, mokřadů nebo obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejímž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav.
Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
 • dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů,
 • výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky č. 83/1996 Sb. při obnově porostů včetně zajištění ochrany,
 • zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů,
 • zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40+), zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu.
Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
 • podpora opatření zamezujících vodní erozi,
 • podpora opatření zamezujících větrné erozi.

Více informací zde.

 

Přílohy ke stažení:

OPŽP - výzva 29 - Posílení přirozených funkcí krajiny.pdf