• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPPIK - 80 miliónů na pořízení Elektromobilů

Stát podpoří nákup elektromobilů v tuzemských firmách částkou ve výši 80 miliónů korun. Peníze poskytne z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Firmy se budou moci o dotaci hlásit od dubna do konce července. 

Cílem programu podpory a Výzvy je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů realizovaných v rámci této Výzvy bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Typovým projektem v oblasti elektromobility jsou projekty zaměřené na zavádění elektromobilů a dobíjecích stanic u podnikatelských subjektů s pravidelným denním nájezdem tak, aby došlo k žádoucím synergiím s OP Doprava a Integrovaným regionálním operačním programem a Operačním programem Praha – Pól růstu v rámci vazby Alternativní zdroje paliv v dopravě.

Elektromobilem se v této výzvě rozumí níže specifikované typy vozidel:

 • BEV – battery electric vehicle (bateriové elektrické vozidlo)
 • EREV – extended-range electric vehicle (elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem)

Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016.

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. pořízení elektromobilů3
 2. pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámcinpodnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Podporovanými aktivitami nejsou:

 1. Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace,
 2. výzkumné, vývojové projekty,
 3. v případě podpory elektromobilů vozidla vyšší střední, luxusní, terénní či sportovní třídy (specifikace dle obchodních tříd SDA),
 4. technologie zpracovávající komunální odpad

Cílovou skupinou jsou malé, střední, velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem.

Typy podporovaných právních forem:

 • Fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR
 • Fyzické osoby podnikající dle ŽZ nezapsané v OR
 • Veřejná obchodní společnost – v.o.s.
 • Společnost s ručením omezeným – s.r.o.
 • Komanditní společnost – k.s.
 • Akciová společnost – a.s.
 • Evropská společnost
 • Státní podnik

Výše dotace:

 • Malý podnik – až 70 %
 • střední podnik – až 60 %
 • Velký podnik – až 50 %

pořízení elektromobilů

 • -minimální výše dotace 70 tis. Kč a maximální do výše 3 mil. Kč.

pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

 • minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Další neméně důležité podmínky:

 • Finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením zprostředkujícího subjektu nesmí být nižší než 5 bodů.
 • Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z odvětví uvedených v příloze č. 2 Výzvy.
 • U malého či středního podniku je příjemce povinen zachovat investice dle čl. 5.2 této výzvy do výše nájezdu vozidla 150 000 km avšak nejméně po dobu 3 let.
 • U malého či středního podniku je příjemce povinen vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace projektu do výše nájezdu vozidla 150 000 km avšak nejméně po dobu 3 let.
 • U malého či středního podniku je příjemce povinen po celou dobu realizace projektu a do výše nájezdu vozidla 150 000 km avšak nejméně po dobu 3 let používat majetek pořízený s účastí podpory, který má ve svém vlastnictví, k podporovaným ekonomickým činnostem.
 • Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.
 • Není možné podporovat pořízení ojetých automobilů.
 • V případě pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily, je nutné, aby sloužili pouze pro vlastní potřebu podnikatelů v rámci svého areálu nikoliv pro veřejné dobíjení.
 • Projekt, který získá méně než 60 bodů v rámci hodnocení podle kritérií pro hodnocení uvedených v příloze č. 3 výzvy, nebude podpořen. Projekty hodnocené v rámci této výzvy budou podpořeny v pořadí podle dosažených bodů
 • V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 1 žádost o dotaci.

Více informací zde (MPO) nebo zde (Czechinvest)