• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR - Dotace na demolice 300 mil. Kč

KARLA ŠLECHTOVÁ SPUSTILA NOVÝ PROGRAM NA DEMOLICE NEVYUŽITÝCH BUDOV. PŘIPRAVENO JE 300 MILIONŮ

Tým ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové v posledních měsících usilovně pracoval na novém programu pro starosty obcí a měst. Nový program je nyní spuštěn a bude pomáhat s řešením problému vylidněných a zdevastovaných budov..

Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je součástí nového programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale musí sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Na roky 2016 až 2018 má ministerstvo připraveno 300 milionů korun, konkrétně 100 milionů každý rok.


Žadatel musí mít zpracován Projekt následného využití revitalizovaného území, který musí obsahovat harmonogram prací a aktivit následujících po realizaci dotované akce, ekonomickou rozvahu, podklady (analýzy a průzkumy), na jejichž základě je využití daného prostoru navrhováno. Žadatel se přijetím dotace zaváže, že navržený projekt do tří let od ukončení demolice uskuteční.
 
Ukončení příjmu žádostí: 29. 04. 2016

Hodnotící kritéria:

 1. Kritéria pro hodnocení projektů:
 2. formální a věcná správnost doložených materiálů,
 3. počet obyvatel obce,
 4. poměr předpokládaných nákladů akce k výši rozpočtu žadatele,
 5. skutečnost, zda je obec na území hospodářsky problémových regionů dle SRR ČR 3,
 6. zaměření a kvalita Projektu následného využití revitalizovaného území a jeho soulad s naplněním cíle podprogramu,
 7. kritérium míry sociálního vyloučení obyvatelstva – počet obyvatel SVL/ počet obyvatel v obci.

 Přílohy, které musí být přiloženy k předkládané žádosti:

 1. Doklad o vlastnictví majetku (výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN podepsaný a opatřený razítkem žadatele, nabývací smlouva v podobě originálu nebo ověřené kopie),
 2. katastrální mapa s vyznačením umístění stavby (z webových stránek ČUZK – aplikace nahlížení do katastru nemovitostí),
 3. předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek (položkový rozpočet),
 4. harmonogram činností,
 5. fotodokumentace aktuálního stavu (vytisknuté barevné fotografie v kvalitním rozlišení),
 6. prohlášení statutárního zástupce (volnou formou), že daná stavba není zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR,
 7. projekt následného využití revitalizovaného území schválený radou (zastupitelstvem) obce doložený usnesením a zápisem z jednání,
 8. dokumentace bouracích prací dle §128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v rozsahu částí A, B a C přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
 9. ohlášení záměru odstranit stavbu dle §128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) odstavce (1) potvrzené stavebním úřadem. 

 Odkaz:

více na stránkách MMR

 

Mapa soc. vyloučených lokalit (pro ověření):

mapa