• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR – Podpora bydlení 2020 – Podporované byty

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu 11706 Podpora bydlení pro podprogram 117D064  Podporované byty dotační titul Pečovatelský byt Komunitní dům seniorů.  

Žádost o dotaci je možno podávat od 21. 10. 2019 do 21. 1. 2020.  

Cíl podpory:
Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav.  

Výše dotace:
Maximální výše dotace je 600 000,- Kč na jeden byt.  

Uznatelné výdaje akce:
Uznatelné v případě výstavby jsou např. výdaje na zařízení staveniště; demoliční práce vyjma demolice původní stavby; pozemní úpravy a stavební práce související s výstavbou bytu/domu, doprava materiálu, demontáž a likvidace stávajícího zařízení, uložení na skládce, revize a zkoušky, DPH z uznatelných položek s výjimkou té části DPH, u níž žadateli vznikne nárok na odpočet podle zákona o dani z přidané hodnoty.  

Alokace výzvy:   260 000 000,- Kč  

Oprávnění žadatelé: 
Obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost; evropská společnosti, družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.        


TIZZI pro Vás zajistí:  
   
·         zpracování Žádosti o dotaci  včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných ve znění podprogramu  
·         organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
·         organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
·         administraci projektu po celou dobu realizace projektu.  

Více o komplexních službách společnosti TIZZI engineering s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz
       
V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.