• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR – Podpora bydlení 2020 – Bytové domy bez bariér

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu 11706 Podpora bydlení pro podprogram 117D066  Bytové domy bez bariér.  

Žádost o dotaci je možno podávat od 21. 10. 2019 do 21. 1. 2020.  

Cíl podpory:
Cílem podprogramu je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.  

Výše dotace:
Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:
a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu
b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu  

Uznatelné výdaje akce:
Uznatelné jsou výdaje např. na zařízení staveniště, na demoliční a stavební práce nutné k instalaci nového výtahu, pořízení výtahu, dále na demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérových přístupů do domu, demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérového přístupu k výtahu uvnitř domu a se zřízením nového vstupu do stávající výtahové šachty, přeložky inženýrských sítí, dopravu materiálu, uložení na skládce, revize a zkoušky, DPH z uznatelných položek s výjimkou té části DPH, u níž žadateli vznikne nárok na odpočet podle zákona o dani z přidané hodnoty.  

Dotaci na odstranění bariér při vstupu do domu a k výtahu nelze použít na instalaci technických zařízení překonávajících schody.  

Alokace výzvy:   165 000 000,- Kč  

Oprávněný žadatel:  
Vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.          


TIZZI pro Vás zajistí:
     

·         zpracování Žádosti o dotaci  včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných ve znění podprogramu  
·         organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
·         organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
·         administraci projektu po celou dobu realizace projektu.  

Více o komplexních službách společnosti TIZZI engineering s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz   

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.