• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MZe - IV. výzva – program 129 290 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Ministerstvo zemědělství, jakožto poskytovatel dotace, vyhlásilo IV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. 

Žádosti v rámci podprogramu 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ budou přijímány od 1. 10. 2019 do 15. 1. 2020. 

Přednostně budou do programu 129 290 zařazeny žádosti, které budou obsahovat všechny náležitosti a přílohy dle části 2B. bodu VI. Základní náležitosti žádosti uvedených v Pravidlech.

Podmínkou realizace projektu v programu 129 290 je jeho ukončení nejpozději do 31. 12. 2020 (včetně kolaudačního souhlasu, pokud bylo vydané stavební povolení) z důvodů ukončení realizace celého programu 129 290 k tomuto datu. Prodloužení realizace projektu po tomto termínu nebude možné. Upozorňujeme, že porušení výše uvedeného bude mít za následek porušení rozpočtové kázně se všemi důsledky dle rozpočtových pravidel.


Podporu lze poskytnout na: 

·        rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

  ·    výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod. 


Výše podpory: 

Rekonstrukce a odbahnění     
- maximálně do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň maximálně do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování. 

Výstavba, obnova   
- maximálně do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, maximálně do výše 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současně maximálně do výše 10 mil. Kč na celou akci.


Alokace je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč. 


Oprávnění žadatelé:
·        obce
·        svazky obcí  TIZZI pro Vás zajistí: 

-     Zpracování Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu
-   Organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
-    Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
-    TDI a BOZP   

Partner pro Vaše dotační projekty…        


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz        

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.

MZe - IV. výzva - program 129 290.pdf