• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR - Podpora revitalizace území 2019 - Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití pro kraje MS, UK a KV

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu č. 1 k podávání žádostí o dotaci z programu Podpora revitalizace území 2019 pro podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití pro kraje MS, UK a KV  pro dotační titul:

Revitalizace a výstavba
Revitalizace a rekonstrukce
Revitalizace  

Žádost o dotaci je možno podávat od 28. 11. 2018 do 31. 5. 2019.  


Cíl podpory:
Cílem výzvy, resp. podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Podprogram je určen pro objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.  


Výše dotace:

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.  

Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:
     Obec do 3 000 obyvatel - maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
     Obec od 3 001 do 10 000 - maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
     Obce od 10 001 obyvatel - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
     Kraje - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.  

Účastník podprogramu může v dané výzvě podat pouze jednu žádost.

Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.
Horní limit dotace na jeden projekt je 30 mil Kč.  


Alokace výzvy:   196 000 000,- Kč  


Oprávnění žadatelé: 
Účastníkem podprogramu (oprávněný žadatel o dotaci) může být pouze obec Moravskoslezského, Ústeckého, nebo Karlovarského kraje nebo příslušný kraj.      


TIZZI pro Vás zajistí:
   
·         zpracování Žádosti o dotaci  včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných v Zásadách podprogramu
·         organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
·         organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace ·         administraci projektu po celou dobu realizace projektu
·         TDI a BOZP    

Partner pro Vaše dotační projekty …      


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz     

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.

MMR - Výzva č. 1 - Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití pro kraje MS, UK a KV.pdf