• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR - Podpora rozvoje regionů 2019+ - Podpora obnovy a rozvoje venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2019+  pro podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul:

Podpora obnovy místních komunikací
Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Podpora dostupnosti služeb
Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí    


Žádost o dotaci je možno podávat od 21. 11. 2018 do 28. 2. 2019.  

Cíl podpory:
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.  

Výše dotace a věcné zaměření:
Pro jednotlivé dotační tituly uvedeny v příloze.  

Alokace výzvy:   910 000 000,- Kč  

Oprávnění žadatelé: 
Účastník podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Bližší informace v příloze.      TIZZI pro Vás zajistí:
   
·         zpracování Žádosti o dotaci  včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných v Zásadách podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
·         organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
·         organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
·         administraci projektu po celou dobu realizace projektu
·         TDI a BOZP  

Partner pro Vaše dotační projekty …    


Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz     

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.   

MMR - Podpora rozvoje regionů 2019+ - Podpora obnovy a rozvoje venkova.pdf