• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR - Podpora rozvoje regionů 2019+ - Podpora obcí s více než 10000 obyvateli

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2019+  pro podprogram Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli pro dotační titul Podpora obnovy místních komunikací.     

Žádost o dotaci je možno podávat od 21. 11. 2018 do 28. 2. 2019.  

Věcné zaměření:
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
- všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy,   parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
- místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
- napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce
- dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
          - obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k    odvádění povrchových vod z této komunikace),
          - obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií,   opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích   pásů, příkopů.    

Výše dotace:
Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč. Horní limit dotace na akci činí 15 mil. Kč.  

Alokace výzvy:   190 000 000,- Kč  

Oprávnění žadatelé:
Účastník podprogramu může být obec, která má více než 10 000 obyvatel (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), není statutárním městem a zároveň není oprávněným žadatelem obec, která je zahrnuta v řešení ITI a IPRU.
Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.      TIZZI pro Vás zajistí:    

·         zpracování Žádosti o dotaci  včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných v Zásadách podprogramu Podpora obcí s více než 10000 obyvateli
·         organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
·         organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
·         administraci projektu po celou dobu realizace projektu
·         TDI a BOZP  

Partner pro Vaše dotační projekty …      Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz     

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.   

MMR - Podpora rozvoje regionů 2019+ - Podpora obcí s více než 10000 obyvateli.pdf