• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR – výzva Územní plán 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 5. 11. 2018 výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu 117D05 Podpora územně plánovacích činností obcí pro podprogram 117D0510 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí dotační titul Územní plán.  

Žádost o dotaci je možno podávat od 5. 11. 2018 do 31. 1. 2019.  

Výše dotace:
Podpora bude poskytována až do výše 80 % souhrnné výše uznatelných nákladů akce, maximálně však do výše 400 tis. Kč na jeden územní plán.
(Spolufinancování akce z rozpočtu kraje je možné, výše dotace ze státního rozpočtu spolu s prostředky z rozpočtu kraje nesmí přesáhnout 100% celkových uznatelných nákladů akce).

 Uznatelné náklady akce:
- výdaje na zpracování územního plánu provedené projektantem:
          - zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení   návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant   uloženo,
          - vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený   orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování   vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného   vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany   přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo   ptačí oblast,
          - zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání, 
- výdaje na nákup služeb spojených s digitálním zpracováním územních plánů ve      vektorové formě provedené projektantem, 
- daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, 
- DPH u plátců, pokud nemají nárok na odpočet DPH na vstupu.  

Alokace výzvy:  20 000 000,- Kč  

Oprávnění žadatelé:
Příjemcem dotace je obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP/IROP nebo z Programu rozvoje venkova), která nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru, schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce.            


TIZZI pro Vás zajistí:    

·         zpracování Žádosti o dotaci  včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných v Metodickém pokynu k podprogramu Podpora územně plánovacích  dokumentací  obcí  pro  rok  2019  –  dotační  titul  Územní  plán  
·         organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
·         organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
·         administraci projektu po celou dobu realizace projektu.  

Partner pro Vaše dotační projekty …      

Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz        

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.     

MMR - výzva Územní plán 2019.pdf