• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MŠMT - Výzva V4 Sport - Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC. SK a TJ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo Výzvu V4 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC. SK a TJ.   

Žádost o dotaci je možno podávat od 29. 10. do 31. 12. 2018.  

Věcné zaměření výzvy:
Primárně je tato výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového.

Preferovány budou projekty zaměřené na obnovu a výstavbu městských sportovních hal a stadionů.  

MŠMT se zaměřuje na výše uvedenou podporu:
a) rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb):   
- Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, a to včetně nástaveb a přístaveb na stávající objekty. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
b) novostavby:
- Novou stavbou se rozumí veškerá nová stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez podstatného napojení na stávající (původní) stavbu. Za podstatné napojení se považuje napojení alespoň jednou celou plochou obvodové stěny nové stavby. Novou stavbou dochází k zastavění volné plochy pozemku a ke změně způsobu využití této plochy, 
- za novou stavbu MŠMT dále považuje rovněž samostatnou ucelenou (samostatně kolaudovanou) etapu dříve zahájené stavby.  

Výzva se nevztahuje na:
mobilní kluziště, dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, přetlakové haly, školní sportoviště (tělocvična nebo hřiště - objekt je využíván jako školní sportoviště a je prokazatelně umístěn v areálu školy)    


Výše dotace:
Maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů akce.            
- minimálně 15 mil. Kč            
- maximálně 40 mil. Kč  

Alokace výzvy:  500 000 000,- Kč  

Oprávněný žadatel:
·         územní samosprávný celek nad 10 tisíc obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města        


TIZZI pro Vás zajistí:    

·         Zpracování Žádosti o dotaci včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných v rámci Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ  
·         Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
·         Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
·         Zajištění TDI a BOZP.  

Partner pro Vaše dotační projekty …    


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz     

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.   

MŠMT - Výzva V4 Sport - Podpora materiálně technické základny sportu.pdf