• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 87. a 88. výzva - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvy č. 87  Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a č. 88  Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.    

Žádosti o dotaci v rámci 87. a 88. výzvy je možno předkládat od 16. 10. do 31. 10. 2018.  

Výše podpory:
·         dle žadatele 85 až 100 % způsobilých výdajů (ERDF + SR)
·         Minimální výše způsobilých výdajů:     1 000 000 Kč
·         Maximální výše způsobilých výdajů:  99 000 000 Kč  


Celková alokace výzvy č. 87 (ERDF + SR):   211 764 706 Kč
Celková alokace výzvy č. 88 (ERDF + SR):   494 117 647 Kč  


Typy podporovaných projektů:

- Vybudování mateřské školy
- Vybudování dětské skupiny
- Rozšíření kapacity mateřské školy
- Rozšíření kapacity dětské skupiny    


Podporované aktivity:  

Hlavní podporované aktivity:  
- stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin (včetně vybudování přípojky pro přivedení  inženýrských sítí);
- rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti mateřských škol a dětských skupin;
- nákup nemovitosti;
- pořízení vybavení a pořízení kompenzačních pomůcek.  

Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Hlavní aktivitou projektu jsou ty aktivity, které vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu.    

Vedlejší podporované aktivity:  
- demolice související s realizací projektu;  
- projektová dokumentace, EIA;
- pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení;  
- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor);  
- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti);  
- úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky);  
- pořízení hraček a herních prvků;  
- povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).  

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu musí být v rozpočtu projektu uvedena jako nezpůsobilý výdaj.  

Podpora může být poskytnuta na vznik či zvýšení kapacit těchto zařízení:
- mateřské školy zřízené podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zapsané do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně tedy mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),
- dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.  


Projektové záměry mateřských škol musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání platným ke dni ukončení příjmu žádostí o podporu do této výzvy.    Území realizace:  

Výzva č. 87
Projekty musí být realizovány na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučená lokalita či lokality, mimo hl. m. Prahu.  

Výzva č. 88
Území ČR mimo území hl. m. Prahy. Správní obvody obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučené lokality. Obce zařazené do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.        
TIZZI pro Vás zajistí:  
 
· zpracování Žádosti o dotaci prostřednictvím MS2014+ včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce výzva č. 87 a 88 IROP a Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce IROP
· organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
· organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
· administraci projektu prostřednictvím MS2014+ po celou dobu realizace projektu  

Partner pro Vaše dotační projekty…


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz   

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.

IROP - výzva č. 87.pdf
IROP - výzva č. 88.pdf