• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 86. výzva - Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo 86. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.  

Žádosti o dotaci v rámci 86. výzvy je možno předkládat od 27. 9. 2018 do 27. 9. 2019.  

Mezi podporované aktivity výzvy patří:
- stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí);
- rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol a školských zařízení;
- nákup nemovitosti;
- pořízení vybavení.  

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury:
- škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
- školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center (podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání platným k datu registrace žádosti o podporu.  

Výše podpory:
·         dle žadatele 85 až 100 % způsobilých výdajů (ERDF + SR)
·         Minimální výše způsobilých výdajů:     1 000 000 Kč
·         Maximální výše způsobilých výdajů:  99 000 000 Kč  

Celková alokace výzvy č. 86 (ERDF + SR):   536 470 588 Kč  

Oprávnění žadatelé:
- školy a školská zařízení
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu        TIZZI pro Vás zajistí:  

·         zpracování Žádosti o dotaci prostřednictvím MS2014+ včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce výzva č. 86 IROP a Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce IROP
·         organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
·         organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
·      administraci projektu prostřednictvím MS2014+ po celou dobu realizace projektu

Partner pro Vaše dotační projekty…


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.

IROP - výzva č. 86.pdf