• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MZe - III. výzva – program 129 290 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Ministerstvo zemědělství, jakožto poskytovatel dotace, vyhlásilo III. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. 

Žádosti v rámci podprogramu 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ budou přijímány od 17. 9. 2018 do 15. 1. 2019. 


Podporu lze poskytnout na: 

·        rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.
 
·        výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod. 


Výše podpory: 


Rekonstrukce a odbahnění     
- maximálně do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň maximálně do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování. 

Výstavba, obnova   
- maximálně do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, maximálně do výše 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současně maximálně do výše 10 mil. Kč na celou akci.


Alokace je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč. 


Oprávnění žadatelé:
·        obce
·        svazky obcí  TIZZI pro Vás zajistí: 


-       Zpracování Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu
-    Organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
-       Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
-       TDI a BOZP 
 
Partner pro Vaše dotační projekty…  

     
Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz
      
V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.  

MZe - III. výzva - program 129 290.pdf