• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MZe - II. výzva - program 129 300 - VODOVODY a KANALIZACE II

Ministerstvo zemědělství, jakožto poskytovatel dotace, vyhlásilo II. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II."Podpora u výzvy je zaměřena zejména na:

·        Opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitní vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou

·        Výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel

·        Výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání za cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích

·        Výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod, v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem

·        Výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou čistírny odpadních vod podle předchozího bodu

·        Dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV

·        Odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní části spojené s výstavbou ČOV, podle bodu d) nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV.Výše podpory:

·        Pokud je žadatelem o dotaci obec do 300 obyvatel je dotace stanovena na 70 % z uznatelných výdajů

·        Pokud je žadatelem o dotaci obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500 obyvatel je dotace stanovena na 65 % z uznatelných výdajů

·        Pokud je žadatelem o dotaci obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1 000 obyvatel je dotace stanovena na 60 % z uznatelných výdajů

·        Pokud je žadatelem o dotaci obec s více než 1 000 obyvatel je dotace stanovena na 55 % z uznatelných výdajů

·        Pokud je žadatelem vodohospodářská akciová společnost, je dotace stanovena ve výši 50 % z uznatelných nákladů

·        Maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u aktivit zaměřených na pitnou vodu a 80 tis. Kč bez DPH u aktivit zaměřených na ČOV a kanalizace.

·        Maximální výše podpory na jednu akci je 50 milionů KčŽádosti o dotaci v rámci II. výzvy je možno předkládat od 20. 9. 2018 až do 15. 1. 2019.


Alokace je vyhlášena ve výši 800 mil. Kč.


Oprávnění žadatelé:

·        obce
·        svazky obcí
·        vodohospodářské akciové společnosti s více než 90 % většinou kapitálové účasti měst a obcí


Tento program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do 1 000 obyvatel na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a ČOV. 
TIZZI pro Vás zajistí: 

- Zpracování Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu
- Organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele dle zákonač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
- Zajištění TDI a BOZP 

Partner pro Vaše dotační projekty…        


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz   

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.  

MZe - II. výzva - program 129 300 - VODOVODY a KANALIZACE II.pdf