• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - Výzva 104. - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo ke dni 1. 8. 2018 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 104. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.  

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, jsou v IS KP14+ přijímány od 3. 9. 2018 do 28. 2. 2019. 


Typy podporovaných projektů a aktivit:
 

- výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
- výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
- výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). 


Příklady podporovaných projektů: 

- výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,
- systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
- výstavba a modernizace třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu,
- výstavba a modernizace zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů pro malé ČOV (do 2000 EO),
- výstavba a modernizace zařízení na úpravu odpadů,
- výstavba a modernizace bioplynových stanic,
- výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití,
- výstavba a modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod,
- výroba paliv z ostatních odpadů,
- nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních. 


Určení výše podpory: 

Maximálně 85 %
celkových způsobilých výdajů. 
Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).
Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH). 

Alokacena schválené projektyje vyhlášena ve výši 800 mil. Kč.   TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy OPŽP
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
           Partner pro Vaše dotační projekty…  


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz     

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách OPŽP!“  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.

OPŽP - výzva č. 104 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.pdf