• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

SFDI – Bezpečnost dopravy a Cyklostezky 2019

Chtěli bychom Vás informovat, že je možno podávat žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury zaměřené na následující aktivity: 
 

A.    Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

B.     Výstavbu a údržbu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty 


Žádosti je možné podávat v souladu s podporovanými aktivitami, kterými jsou:

A.    ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI NEBO PLYNULOSTI DOPRAVY NEBO OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DOPRAVY OSOBÁM SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE

·        Bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů
·        Výstavby, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce
·        Výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které jsou součástí bezbariérové pěší trasy
·        Nasvětlení přechodů splňujících požadavky dle technických kvalitativních podmínek, s přihlédnutím na dopravní význam komunikace, intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR
·        Světelné signalizační zařízení řídící provoz na samostatném přechodu pro chodce (ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce)
·        Měřiče rychlosti vozidel a to včetně informativních ukazatelů okamžité rychlosti vozidel
·        Bezpečnostní  prvky  na  vozovce  (ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce)  

Výše dotace85 % uznatelných nákladů stavební části akce

Příjem žádostí probíhá do 15. 11. 2018   


B.     VÝSTAVBA A ÚDRŽBA CYKLISTICKÝCH STEZEK NEBO ZŘIZOVÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ PRO CYKLISTY

·        Výstavba cyklistické stezky
·        Oprava cyklistické stezky
·        Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy  

Výše dotace - 85 % z celkových uznatelných nákladů

Příjem žádostí probíhá do 20. 11. 2018    TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy SFDI
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
           Partner pro Vaše dotační projekty…      


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz   

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.

SFDI - Bezpečnost dopravy 2019.pdf
SFDI - Cyklostezky 2019.pdf