• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - Výzva 109. - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo ke dni 15. 6. 2018 prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR  109. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.  

Žádosti o podporu v rámci této výzvy jsou v IS KP14+ přijímány od 15. 6. do 15. 11. 2018.  


Popis podporovaných aktivit: 

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,

- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),

- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity  


Určení výše podpory:

Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.   


Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč. TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy OPŽP
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
           Partner pro Vaše dotační projekty…  


V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách OPŽP!“  

Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

OPŽP - výzva 109.pdf