• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP – 2. výzva MAS Hříběcí hory: MAS Hříběcí hory – IROP – Bezpečnost dopravní infrastruktury I.

Dne 23. 5. 2018  vyhlásila MAS Hříběcí hory jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje  2. výzvu  k  předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na bezpečnost dopravní infrastruktury s názvem MAS Hříběcí hory – IROP – Bezpečnost dopravní infrastruktury I.  

Žádost o dotaci v rámci této výzvy je možno předkládat od 23. 5. do 20. 7. 2018. 

Výše podpory pro projekty je 95 % ze způsobilých výdajů. 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:      500 000,- Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  3 000 000,- Kč 

Alokace výzvy: 12 631 580,- Kč  


Typy podporovaných projektů: 

Bezpečnost dopravy
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II., a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy (přístřešky a čekárny budou součástí bezbariérového přístupu k zastávkám a nelze je realizovat jako samostatný projekt).
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I. II. a III. třídy, místní komunikace a železniční dráhu. 

Terminály a parkovací systémy
- Samostatné parkovací systémy P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD) a výstavby návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD).  


Oprávnění žadatelé:
- obce
- dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  


Území realizace projektů:

Na území obcí MAS Hříběcí hory, z. s. TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014+ a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami 53. výzvy IROP i podmínkami MAS Hříběcí hory jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
          Partner pro Vaše dotační projekty…    Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz    

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 53. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS HŘÍBĚCÍ HORY!

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.

2. Výzva MAS Hříběcí hory.pdf