• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 81. a 82. výzva - Rozvoj sociálních služeb II.

Dne 23. 5. 2018  byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášeny výzvy č. 81  Rozvoj sociálních služeb II. a č. 82 Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II. k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.   

Žádosti o dotaci v rámci 81. a 82. výzvy je možno předkládat od 28. 6. do 29. 11. 2018.  

Výše podpory:
·         90 % způsobilých výdajů (85 % ERDF + 5 % SR)
·         Minimální výše způsobilých výdajů:        500 000 Kč
·         Maximální výše způsobilých výdajů:  60 000 000 Kč  

Celková alokace výzvy č. 81 (ERDF + SR):   176 470 588 Kč
Celková alokace výzvy č. 82 (ERDF + SR):   411 764 706 Kč  

Podpora je zaměřena na zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb.  

Finanční podporu lze čerpat na:
- nákup, rekonstrukci či výstavbu objektu
- pořízení vybavení a automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby  

Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či osob ohrožených sociálním vyloučením, nebo zdravotně postižených osob.  

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
- domovy se zvláštním režimem, 
- domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
- chráněné bydlení,
- osobní asistence,
- denní stacionáře,
- týdenní stacionáře,
- azylové domy.  

Projekty v rámci KPSVL se zaměří na tyto sociální služby:
- azylové domy,
- zařízení pro krizovou pomoc,
- nízkoprahová denní centra,
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
- noclehárny,
- odborné sociální poradenství,
- sociální rehabilitace v ambulantní a terénní formě,
- intervenční centra,
- zařízení následné péče,
- terénní programy.      


TIZZI pro Vás zajistí:

· zpracování Žádosti o dotaci prostřednictvím MS2014+ včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce výzva č. 81 a 82 IROP a Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce IROP
· organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
· organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
· administraci projektu prostřednictvím MS2014+ po celou dobu realizace projektu

Partner pro Vaše dotační projekty…          


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.  

IROP Výzva č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.pdf
IROP Výzva č. 81 Rozvoj sociálních služeb II.pdf