• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 1. výzva MAS Hříběcí hory: MAS Hříběcí hory – IROP – Investice pro rozvoj školství I.

Dne 2. 5. 2018  vyhlásila MAS Hříběcí hory jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje  1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání s názvem MAS Hříběcí hory – IROP – Investice pro rozvoj školství I.  

Žádost o dotaci v rámci této výzvy je možno předkládat od 16. 5. do 22. 6. 2018. 

Výše podpory pro projekty je 95 % ze způsobilých výdajů. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:       500 000,- Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:   3 000 000,- Kč 

Alokace výzvy:   6 433 680,- Kč 


Typy podporovaných projektů:
 
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích (rozvoj v oblastech: komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi) základních škol.
Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností na základních školách.
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, pořízení vybavení včetně kompenzačních pomůcek.
Zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu. Vše ve vazbě na uvedené klíčové kompetence.  


Oprávnění žadatelé: 

• obce
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• nestátní neziskové organizace
• školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 


Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP. 


Území realizace projektů:

Území Místní akční skupiny Hříběcí hory vymezené ve schválené strategii CLLD.  TIZZI pro Vás zajistí: 

  • Zpracování žádosti o dotaci v systému MS2014+ a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami 68. výzvy IROP i podmínkami MAS Hříběcí hory jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
         Partner pro Vaše dotační projekty…    


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 68. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS HŘÍBĚCÍ HORY!

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.  

1. Výzva MAS Hříběcí hory.pdf