• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

NPŽP - výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo v rámci Národního programu Životní prostředí výzvu č. 2/2018 – Zdroje pitné vody.


Na co můžete dotaci získat:

·        Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody
(podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
·        Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.


Kdo může žádat:

·        Obce
·        Dobrovolné svazky obcí
·        Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
·        Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty


Výše příspěvku:

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 100 tisíc až 3 miliony Kč.

Maximální výše
podpory je současně omezena procentem z celkových způsobilých výdajů dle nastavených parametrů:

·        70 nebo 80 % u projektů zaměřených na realizaci nových nebo regeneraci stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizaci nových nebo zkapacitnění (zvětšení profilu), případně rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody:
·        80 % u projektů, které řeší akutní nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě,
·        70 % u projektů, které řeší možný nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě.
·        60 % u projektů zaměřených na realizaci průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.  TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy NPŽP
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
          Partner pro Vaše dotační projekty…    Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas
na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.

NPŽP - Zdroje pitné vody.pdf