• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

SFRB - Regenerace sídlišť

Státní fond rozvoje bydlení vyhlásí počátkem měsíce července 2018 výzvu pro žadatele v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích. 


Podporu lze využít na : 

 • výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek,
 • výstavbu protihlukových stěn,
 • výstavbu nebo rekonstrukci odstavných či parkovacích státní,
 • zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (ochrana mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových vod),
 • odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
 • opravu či doplnění veřejného osvětlení,
 • realizaci místních protipovodňových opatření,
 • realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
 • úpravu veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
 • výstavbu veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem   a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.
 
Žadatelem může být obec, na jejímž území se nachází sídliště - ucelená část území obce zastavěná bytovými domy jako stavbami pro bydlení, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, vystavěnými nepanelovými technologiemi v období let 1945 až 1990 nebo vystavěnými panelovými technologiemi do roku 2000, o celkovém počtu nejméně 100 bytů, pokud je pozemek, na kterém má být regenerace provedena, v jejím vlastnictví, má platný územní plán, povolení pro stavbu, projekt, který byl včetně každé změny schválen zastupitelstvem obce. Obec nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci dluhy ve vztahu ke státním fondům či státnímu rozpočtu.  


Dotace je poskytována až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše do 6 milionů Kč na jeden projekt. 

Na projekt lze zažádat také o úvěr pro dofinancování projektu. Úvěr se poskytuje pouze v kombinaci s dotací a jen jednou a součet úvěru a dotace je možný až do výše 90 % uznatelných nákladů.   


Příjem žádostí je plánován na období  červenec - srpen 2018.   TIZZI pro Vás zajistí:
 • Zpracování žádosti o dotaci a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy SFRB
 • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
 • Zajištění TDI a BOZP
Partner pro Vaše dotační projekty…    


Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.

Regenerace sídlišť 2018.pdf