• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

Státní fond rozvoje bydlení – Regenerace sídlišť

Státní fond rozvoje bydlení plánuje v průběhu měsíce července 2018 vyhlásit výzvu pro žadatele v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích.

Podporu lze využít na :

·       výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek,
·         výstavbu protihlukových stěn,
·         výstavbu nebo rekonstrukci odstavných či parkovacích státní,
·        zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (ochrana mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových vod),
·         odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
·         opravu či doplnění veřejného osvětlení,
·         realizaci místních protipovodňových opatření,
·         realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
·      úpravu veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
·       výstavbu veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem   a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním  


Dotace je poskytována až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše do 6 milionů Kč na jeden projekt. Na projekt lze zažádat také na úvěr pro dofinancování projektu. Úvěr se poskytuje pouze v kombinaci s dotací a jen jednou a součet úvěru a dotace je možný až do výše 90 % uznatelných nákladů.