• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

SZIF - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018

Dne 3. 1. 2018 byly Ministerstvem zemědělství ČR zveřejněny zásady pro poskytování dotací z dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018


Program 129 660 je rozdělen na:


A.    Podprogram 129 662:  Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
·        Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 5 000 obyvatel. Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy.
·        Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.
·        Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč, maximální činí 700 000 Kč 


B.     Podprogram 129 664:  Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
·        Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
·        Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.
·        Minimální hodnota požadované dotace činí 30 000 Kč, maximální hodnota poskytnuté dotace činí 400 000 Kč. 


C.     Podprogram 129 666:  Údržba a oprava polních cest
·        Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce
·        Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.
·        Minimální hodnota požadované dotace činí 100 000 Kč, maximální činí 6 000 000 Kč.  


Oprávněnými žadateli o podporu v rámci programu 129 660 jsou obce do 2000 obyvatel nebo obce od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.


Žádosti o dotaci v rámci programu 129 660 je možno předkládat od 5. 2. 2018 až do 23. 2. 2018.  


  TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
            Partner pro Vaše dotační projekty…  


Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.