• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP – 1. výzva MAS Bojkovska: Podpora infrastruktury základních a středních škol včetně podpory zájmového a neformálního vzdělávání mládeže

Dne 6. 12. 2017  vyhlásila MAS Bojkovska, jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje,  1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání s názvem Podpora infrastruktury základních a středních škol včetně podpory zájmového a neformálního vzdělávání mládeže. 

Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzvy řídícího orgánu IROP 68). 

Žádosti o dotaci v rámci těchto výzev je možno předkládat
od 6. 12. 2017 až do 31. 1. 2018

Výše podpory pro projekty je 95 % ze způsobilých výdajů. 


V rámci 1. výzvy MAS Bojkovska lze žádat na:

Podporu infrastruktury pro základní vzdělání v základních školách
·        Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích; v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd; ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
·        Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou
·        Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
·        Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

Podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední vzdělávání
·        Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce
·        Rozšiřování středních odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové kompetence je možné pouze za účelem sociální inkluze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou
·        Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělání sociálně vyloučeným osobám
·        Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu 

Podporu infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
·        Stavební úpravy (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.398/2009 Sb.) pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblastech technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 

Doplňkové aktivity
·        Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady  


Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  3 000 000 Kč

Alokace výzvy:  7 202 746 Kč 


Území realizace projektů (Území MAS Bojkovska):

  • Bojkovice, Hostětín, Komňa, Lopeník, Pitín, Rokytnice, Rudice, Šanov, Žítková, Nezdenice, Záhorovice, Šumice, Vápenice, Vyškovec
 

 TIZZI pro Vás zajistí:
  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami 68. výzvy IROP i podmínkami MAS Bojkovska jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
  Partner pro Vaše dotační projekty…  


Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 68. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS BOJKOVSKA  

1. Výzva MAS Bojkovska.pdf