• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP – 2. výzva MAS Severní Chřiby a Pomoraví: Zázemí pro vzdělávání I.

Dne 5. 12. 2017  vyhlásila MAS Severní Chřiby a Pomoraví, jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje,  2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání s názvem Zázemí pro vzdělávání I. 

Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzvy řídícího orgánu IROP 68). 

Žádosti o dotaci v rámci těchto výzev je možno předkládat od 5. 12. 2017 až do 19. 1. 2018

Výše podpory pro projekty je 95 % ze způsobilých výdajů. 


V rámci 2. výzvy MAS Severní Chřiby a Pomoraví Zázemí pro vzdělávání I. lze žádat na:

Předškolní vzdělávání
·        Projekty zaměřené na podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podporu zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol zahrnující stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na pracovní trh (součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).

Základní vzdělávání
·        Projekty zaměřené na podporu infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách zahrnující stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodních vědy, práce s digitálními technologiemi)
·        Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

Zájmové a neformální vzdělávání
·        Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže - Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

Sociální inkluze
·        Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám v oblasti předškolního, základního, středního i vyššího odborného vzdělávání.

Doplňkové aktivity
·        Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady  


Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  500 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  8 000 000 Kč

Alokace výzvy:  18 000 000 Kč 


Území realizace projektů (Území MAS Severní Chřiby a Pomoraví):

  • Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Babice, Traplice, Sušice, Košíky, Kudlovice, Spytihněv, Halenkovice, Žlutava, Napajedla, Oldřichovice, Komárov, Otrokovice,  Pohořelice, Karlovice, Lhota
 

TIZZI pro Vás zajistí:
  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami 68. výzvy IROP i podmínkami MAS Severní Chřiby a Pomoraví jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
Partner pro Vaše dotační projekty…  Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 68. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ  

2. Výzva MAS Severní Chřiby.pdf