• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP – 1. výzva MAS Severní Chřiby a Pomoraví: Doprava – bezpečně do práce, do školy i za službami

Dne 16. 11. 2017 vyhlásila MAS Severní Chřiby a Pomoraví, jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje,  1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na bezpečnost dopravy s názvem Doprava – bezpečně do práce, do školy i za službami I.

Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzvy řídícího orgánu IROP 53). 

Žádosti o dotaci v rámci těchto výzev je možno předkládat od 29. 11. 2017 až do 31. 12. 2017

Výše podpory pro projekty je 95 % ze způsobilých výdajů. 

V rámci 1. výzvy MAS Severní Chřiby a Pomoraví Doprava – bezpečně do práce, do školy i za službami lze žádat na:
·        rekonstrukci, modernizaci a výstavbu bezpečných a bezbariérových chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových přístupů zastávek veřejné hromadné dopravy, zavádění zvukové a jiné signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:      500 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  8 000 000 Kč
Alokace výzvy:  18 000 000 Kč 


Území realizace projektů (Území MAS Severní Chřiby a Pomoraví):

  • Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Babice, Traplice, Sušice, Košíky, Kudlovice, Spytihněv, Halenkovice, Žlutava, Napajedla, Oldřichovice, Komárov, Otrokovice,  Pohořelice, Karlovice, Lhota
  

TIZZI pro Vás zajistí:
  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami 53. výzvy IROP i podmínkami MAS Severní Chřiby a Pomoraví jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
  Partner pro Vaše dotační projekty…  


Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 53. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ  

1. Výzva MAS Severní Chřiby.pdf