• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 1. a 2. výzva MAS Lašsko: Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava

Dne 30. 10. 2017 vyhlásila MAS Lašsko, z.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje,  1.  a 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava.

Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 1. a 2. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzvy řídícího orgánu IROP 53). 

Žádosti o dotaci v rámci těchto výzev je možno předkládat od 2. 11. 2017 až do 12. 1. 2018

Výše podpory pro projekty je 95 % ze způsobilých výdajů. 


V rámci 1. výzvy MAS Lašsko z. s. Bezpečnost dopravy lze žádat na:

·        Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace;
·        Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy;
·        Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  2 000 000 Kč

Alokace výzvy:  6 000 000 Kč 


V rámci 2. výzvy MAS Lašsko z. s. Cyklodoprava lze žádat na:

·        Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravních značení vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava;
·        Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy;
·        doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras;

Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  9 473 684 Kč

Alokace výzvy:  9 000 000 Kč  


Území realizace projektů (Území MAS Lašsko):

  • Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Lichnov, Kopřivnice, Příbor, Štramberk, Závišice, Ženklava, Hodslavice, Hostašovice, Mořkov, Nový Jičín, Rybí
 

TIZZI pro Vás zajistí:
  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami 53. výzvy IROP i podmínkami MAS Lašsko jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
  Partner pro Vaše dotační projekty…  


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 53. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS LAŠSKO    

1. a 2. výzva MAS Lašsko.pdf