• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

SFDI - Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Od 3. 11. 2017 je možno podávat žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury zaměřených na Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018. 

Žádosti je možné podávat v souladu s podporovanými aktivitami, kterými jsou:

A)    opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace – oblast I

Příspěvek  lze  poskytnout  na:
·        výstavbu,  rekonstrukce  a  úpravy  chodníků  a bezbariérové  úpravy  nástupišť  linkových  spojů  a  veřejné  hromadné  dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů podél silnic I., II. nebo III. třídy a podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Akce s věcnou orientací dle oblasti I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. Výjimkou může být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél autobusových  zálivů  a  vlastních  autobusových  zálivů  linkových  spojů  a  veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) v rámci jedné trasy.  


B)    opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy –  oblast II

Finanční prostředky lze poskytnout na akce investičního charakteru podél silnic I., II. nebo III. třídy a podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Akce se týkají:
·        výstavby, rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;
·        výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;
·        nasvětlení přechodů, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek (dále jen TKP) kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: MD-OPK č. j. 9/2015–120–TN/3, ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007 a Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č. j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30. 5. 2013, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam  pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením;
·        světelného signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením; 


Finanční prostředky lze dále poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy týkající se:

·        úprav vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.);
·        světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce (v souladu s TP 81, schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 122/2015-120- TN/2 ze dne 21. října 2015 s účinností od 15. prosince 2015), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s TP 217, schváleno MD ČR č. j. 22/2012-120-STSP/1 ze dne 20. 1. 2012 s účinností od 1. 2. 2012);
·        měřičů rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů)

V rámci investiční akce mohou být zařazeny i položky neinvestičního charakteru. Akce, zařazená dle věcné orientace do oblasti II, může obsahovat i větší počet samostatných úprav. 



Výše dotace až 85 % z celkových uznatelných nákladů.

Maximální výše příspěvku pro jednoho žadatele (na všechny jeho akce) je 15 mil. Kč.

Příjem žádostí probíhá do 11. 1. 2018. 



Chcete zvýšit bezpečnost ve Vaší obci? Dejte nám šanci Vám pomoci s přípravou kvalitního projektu.

Na základě Vašeho záměru spočítáme bodový zisk Vašeho projektu a navrhneme Vám, jak zvýšit šanci na úspěch!  



TIZZI pro Vás zajistí:
  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy SFDI
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
  Partner pro Vaše dotační projekty…      



Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.

SFDI - I. kolo 2018 Bezpečnost dopravy.pdf