• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP – 1. výzva MAS Východní Slovácko: Udržitelná a bezpečná doprava

Dne 16. 10. 2017 vyhlásila MAS Východní Slovácko, jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje,  1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na Udržitelnou a bezpečnou dopravu.
Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzvy řídícího orgánu IROP 53).                            

Žádosti o dotaci v rámci těchto výzev je možno předkládat od 16. 10. 2017 až do 20. 11. 2017

Výše podpory pro projekty je 95 % ze způsobilých výdajů. 

V rámci 1. výzvy MAS Východní Slovácko Udržitelná a bezpečná doprava lze žádat na:
·        Bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, nebo místní komunikaci s nebezpečným úsekem vč. úprav křižovatek a výstavba malých odstavných parkovišť nebo parkovacích zálivů
·        rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, budování bezbariérových zastávek veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů, lávek 

Podmínkou realizace projektů je komplexnost navrhovaných opatření, která povedou k vyřešení dopravně nebezpečné situace a současně budou řešena jako bezbariérová. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  400 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč
Alokace výzvy:  16 000 000 Kč 

Území realizace projektů (Území MAS Východní Slovácko):

  • Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Strání, Suchá Loz, Vlčnov, Uherský Brod, Horní Němčí, Březová, Slavkov, Dolní Němčí
   

TIZZI pro Vás zajistí:
  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami 53. výzvy IROP i podmínkami MAS Východní Slovácko jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
  Partner pro Vaše dotační projekty…  


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.  

Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 53. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO    

1. Výzva MAS Východní Slovácko.pdf