• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

NPŽP - 18/2017 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích a 17/2017 Čistota povrchových i podzemních vod

V říjnu 2017 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí pro prioritní oblasti Životní prostředí ve městech a obcích – Zlepšení funkčního stavu zeleně v městech a obcích a Voda – čistota povrchových i podzemních vod. Výzva č. 18/2017 - V rámci prioritní oblasti Zlepšení funkčního stavu zeleně v městech a obcích je podporováno zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě a rovněž zakládání a obnova ploch izolační zeleně za účelem snížení koncentrací znečisťujících látek v ovzduší. 

Podporována je realizace těchto opatření:
·        zakládání  a obnova ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.),
·         opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.),
·         zakládání a obnova ploch izolační zeleně, tj. souvislých pásových porostů stromů a keřů v okolí silnic či jiných zdrojů prašnosti,
·        doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám:
          -  pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře
          -  přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků  

Na Vaše projekty můžete získat dotaci až do výše 80 % celkových způsobilých výdajů, maximální výše podpory činí 2 mil. Kč pro obce do 500 obyvatel, pro obce nad 500 obyvatel je maximální výše podpory 150 000 Kč. 

Termín podání žádosti o dotaci od 16. října 2017 do 30. března 2018.  Výzva č. 17/2017 -  V rámci prioritní oblasti Čistota povrchových i podzemních vod je podporována aktivita DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD. Cílem výzvy je realizace DČOV s kapacitou do 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a budovy ve vlastnictví obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV. 

Soustava musí odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města. Výše příspěvku je odstupňována podle kapacity jedné čistírny od 100 do 240 tisíc korun. Nově se dotace vztahuje i na monitorovací zařízení domovních čistíren pro nepřetržitý dohled provozovatelem, které může být dotováno částkou 10 tisíc korun (a nejméně 50 tisíc korun na celý projekt). 

Na Vaše projekty můžete získat dotaci až do výše 80 % celkových způsobilých výdajů. 

Termín podání žádostí o dotaci od 16. října 2017 do 30. června 2019.  TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy NPŽP
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
  Partner pro Vaše dotační projekty…      


Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.