• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR - Podpora územně plánovacích činností obcí 2018

Dne 18. 10. 2017 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zveřejněny podmínky dotačního programu Podpora územně plánovacích činností obcí 2018. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci výzvy pro rok 2018 k předkládání žádostí o  podporu z níže uvedeného dotačního titulu. 

                                          ZPRACOVÁNÍ  ÚZEMNÍHO  PLÁNU 

Pro účely tohoto podprogramu se rozumí: 

  1. Akce na pořízení (zpracování) územního plánu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zahrnuje:        
-          zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo;

-          vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast;


-          zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání.  Datem zahájení realizace akce na pořízení územních plánu je datum schválení zadání územního plánu.  

Datem ukončení realizace akce na pořízení územních plánů je datum předání upraveného návrhu územního plánu     Pro veřejné projednání pořizovateli.  

Příjemcem dotace je obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které  pořídily/pořizují územní plána byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP, nebo z Programu rozvoje venkova).    TIZZI pro Vás zajistí:

·         zpracování Žádosti o dotaci prostřednictvím portálu DIS žádost MMR včetně kompletace všech požadovaných příloh definovaných v Zásadách programu.  
·         organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
·         organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace.  

Partner pro Vaše dotační projekty…  Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.    

MMR Zpracování územního plánu 2018.pdf