• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dne 11. 10. 2017 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zveřejněny podmínky dotačních titulů Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci výzev pro rok 2018 k předkládání žádostí o  podporu z níže uvedených dotačních titulů.

Žádosti je možné podávat od 16. 10. 2017 do 15. 1. 2018.  PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018 


DT č. 1 PODPORA VÍTĚZŮ SOUTĚŽE VESNICE ROKU

-         Obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017 nebo se umístila na 1. -3. místě v celostátním kole této soutěže a obec která s titulem Zelená stuha ČR roku 2017 bude reprezentovat ČR na evropské úrovni.
-         Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
-         Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
-         Budou podporovány akce zaměřené na:
-  Obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.)
-  komplexní úpravu veřejných prostranství,
-  obnovu a zřizování veřejné zeleně,
-  rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
-  přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku. 


DT č. 2 PODPORA ZAPOJENÍ GENERACÍ DO KOMUNITNÍHO ŽIVOTA V OBCI

-         Obce do 3 000 obyvatel, které mají zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
-         Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace činí 100 tis. Kč, horní limit dotace činí 400 tis. Kč.
-         Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
-  Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na:
- úpravu veřejných prostranství,
- obnovu a zřizování veřejné zeleně,
- rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). 

Místo pasivního odpočinku  je  zpevněná  plocha  vybudovaná  za  účelem  posezení  a  relaxace v krajině/přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí  místa  pasivního  odpočinku  může být  například  lavička/y,  stůl/stoly,   stojan/y   na   kola, odpadkový/é koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod.

Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např. stolní hry, míče, švihadla apod.). 


DT č. 3 PODPORA SPOLUPRÁCE OBCÍ NA OBNOVĚ A ROZVOJI VENKOVA

-         Obce do 3 000 obyvatel, které mají zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
-         Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace činí 200 tis. Kč.
-         Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
-  prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
-  výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
-  podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova 

Uznatelné náklady jsou ty, které přímo souvisí s realizací akce (občerstvení s limitem 300 Kč /osoba / den, pronájem prostor, techniky, lektorné apod.). Náklady na dopravu související s realizací projektu jsou uznatelné max. do 50%.

Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup hardware a software zařízení a příslušenství, kancelářské vybavení, kancelářské potřeby, na ubytování, vstupné, pronájmy kol, koloběžek apod. 


DT č. 5 PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

-         Obce do 3 000 obyvatel, které mají zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
-         Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace činí 200 tis. Kč, horní limit dotace činí 1 mil. Kč.
-         Budou  podporovány  akce  zaměřené  na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
-  všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
-  místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);
-  jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;
-  dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace:
     - kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace,
     - obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrné, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů. 

Dotace je poskytována pouze na jednu místní komunikaci obce (podle evidence v pasportu komunikací).

Dotace není poskytována na:
-         výstavbu nových místních komunikací,
-         opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků,
-         inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,
-         veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače. 


DT č. 6 PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY

-         Obce do 3 000 obyvatel, které mají zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument a jsou zřizovatelem Základní školy
-         Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace činí 500 tis. Kč, horní limit dotace činí 5 mil. Kč.
-         Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:
     -   na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
     -  na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen 

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu využít. Doplňkové uznatelné náklady jsou náklady spojené s rekonstrukcí nebo modernizaci sociálního zařízení.

Dotace není poskytována na:
-         tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atd.),
-         tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, trampolíny, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).  TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy MMR
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP
  Partner pro Vaše dotační projekty…


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.