• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP – 2. a 3. výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy: Infrastruktura vzdělávání

Dne 4. 9. 2017  vyhlásila MAS Frýdlantsko-Beskydy, jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje,  2.  a 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na Infrastrukturu vzdělávání v MAS Frýdlantsko-Beskydy.  

Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 2. a 3. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Žádosti o dotaci v rámci těchto výzev je možno předkládat v případě obou níže uvedených výzev od 4. 9. 2017 do 30. 10. 2017.

Výše podpory pro projekty je 95 % ze způsobilých výdajů. 

V rámci 2. výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. Infrastruktura základních škol a infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol lze žádat na: 

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
·        Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:
            - v oblastech komunikace v cizích jazycích
            - v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
            - ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
·        Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou
·        Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
·        Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu
·        Úprava zeleně a veřejného prostranství 

Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední vzdělávání
·        Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce
·        Rozšiřování středních a vyšších odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové kompetence je možné pouze za účelem sociální inkluze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou
·        Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
·        Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu
·        Úprava zeleně a veřejného prostranství 


Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:   není stanovena
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  2 500 000 Kč
Alokace výzvy:  7 028 550 Kč 


V rámci 3. výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. Infrastruktura předškolního vzdělávání lze žádat na:
·        stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce
·        Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)
·        Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  není stanovena
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  2 459 933 Kč
Alokace výzvy:  2 342 850 Kč 


Území realizace projektů (Území MASFrýdlantsko-Beskydy z. s.):

  • Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry


 TIZZI pro Vás zajistí:
  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy IROP i podmínkami MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
  Partner pro Vaše dotační projekty…    Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.
 
„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS FRÝDLANTSKO - BESKYDY    

2. Výzva MAS Frýdlantsko - Beskydy.pdf
3. Výzva MAS Frýdlantsko - Beskydy.pdf