• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP – 1. výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Dne 4. 9. 2017 vyhlásila MAS Frýdlantsko - Beskydy, jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje,  1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v MAS Frýdlantsko – Beskydy.   

Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (vazba na výzvu č. 53). 

Žádosti o dotaci do výzvy Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy je možno předkládat od 4. 9. 2017 do 7. 12. 2017.

Výše podpory pro projekty je 95 % ze způsobilých výdajů. 

V rámci 1. výzvy MAS Frýdlantsko – Beskydy Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy lze žádat na:

·        Výstavba a modernizace cyklistických komunikací v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava
·        Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy
·        Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení
·        Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras 


Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  není stanovena
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  2 500 000 Kč
Alokace výzvy:  7 809 000 Kč 


Území realizace projektů (Území MAS Frýdlantsko - Beskydy):

  • Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry
  

TIZZI pro Vás zajistí:
  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy IROP i podmínkami MAS Frýdlantsko - Beskydy  jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
  Partner pro Vaše dotační projekty…    


Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS FRÝDLANTSKO - BESKYDY  

1. Výzva MAS Frýdlantsko - Beskydy.pdf