• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP – 1. výzva MAS Bystřička: Bezpečnost dopravy

Dne 19. 9. 2017 vyhlásila MAS Bystřička o.p.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje,  1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na Bezpečnost dopravy v MAS Bystřička.  

Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (vazba na výzvu č. 53). 

Žádosti o dotaci do výzvy Bezpečnost dopravy je možno předkládat od 19. 9. 2017 do 30. 11. 2017.

Výše podpory pro projekty je 95 % ze způsobilých výdajů. 

V rámci 1. výzvy MAS Bystřička o.p.s. Bezpečnost dopravy lze žádat na: 

·        modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
·        rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, zvukové a jiné signalizace pro nevidomé
·        rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 000 000 Kč
Alokace výzvy: 8 000 000 Kč  

Území realizace projektů (Území MAS Bystřička):

  • Moravský Beroun, Velká Bystřice, Velký Újezd, Domašov nad Bystřicí, Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Doloplazy, Hlubočky, Jívová, Mrsklesy, Norberčany, Přáslavice, Svésedlice, Tršice
 
TIZZI pro Vás zajistí:
  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy IROP i podmínkami MAS Bystřička  jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
Partner pro Vaše dotační projekty…      


Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS BYSTŘIČKA O.P.S.  

1. Výzva MAS Bystřička.pdf