• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP – 1. a 2. výzva MAS Hanácké Království: Bezpečnost dopravy a Rozvoj škol

Dne 19. 9. 2017 a 20. 9. 2017 vyhlásila MAS Hanácké Království, jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje,  1.  a 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na Bezpečnost dopravy a Rozvoj škol v MAS Hanácké Království. 

Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 1. a 2. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Žádosti o dotaci v rámci těchto výzev je možno předkládat v případě výzvy Bezpečně v MAS Hanácké Království I. od 19. 9. 2017 do 27. 11. 2017 a v případě výzvy Rozvíjíme školy v MAS Hanácké Království I. od 20. 9. 2017 do 30. 11. 2017. 

Výše podpory pro projekty je 95 % ze způsobilých výdajů. 


V rámci 1. výzvy MAS Hanácké Království z. s. Bezpečně v MAS Hanácké Království I. lze žádat na:
 

·        Zvyšování bezpečnosti , modernizací či novou výstavbou chodníků (přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace) podél silnic I., II. a III. třídy nebo k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
·        Přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací (komplexní řešení).
·        Výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes komunikace a  železniční dráhu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 150 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 800 000 Kč

Alokace výzvy: 5 800 000 Kč 


V rámci 2. výzvy MAS Hanácké Království z. s. Rozvíjíme školy v MAS Hanácké Království I. lze žádat na:

 • podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v ZŠ (podpora výuky cizích jazyků, řemeslných a technických oborů, přírodovědných oborů, vybavení digitálními technologiemi)
 • podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám;
 • zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 Kč

Alokace výzvy: 4 700 000 Kč 


Území realizace projektů (Území MAS Hanácké Království):
 • Blatec, Brodek u Přerova, Citov, Císařov, Čelechovice, Dub nad Moravou, Grygov, Charváty, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Lhotka, Majetín, Nelešovice, Rokytnice, Suchonice, Velký Týnec, Věrovany
 

TIZZI pro Vás zajistí:
 • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy IROP i podmínkami MAS Hanácké Království  jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
 • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
 • Zajištění TDI a BOZP.
  Partner pro Vaše dotační projekty…  Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS HANÁCKÉ KRÁLOVSTVÍ    

1. Výzva MAS Hanácké Království.pdf
2. Výzva MAS Hanácké Království.pdf