• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

NPŽP - Environmentální prevence - Přírodní zahrady

Začátkem září vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí pro prioritní oblast 6. Environmentální prevence - Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“).

Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. 

Podporována je realizace těchto opatření:

a)     Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách
·        Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. Konkrétně se jedná o vybudování, vznik a úpravu dětských hřišť a zahrad při mateřských školách
b)    Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy
·        Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol1 a umožňovalo tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol (např. lesní kluby)
c)     Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí
·        Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou. Jedná se zejména o:
- tvorbu bylinkových či pěstitelských zahrad obhospodařovaných dle principů přírodních zahrad
- začlenění dílčích prvků přírodních zahrad v rámci školních pozemků (např. skalky, komposty, jezírka, broukoviště, kamenné hromady, apod.)
- pořízení či vybudování učeben v přírodě, které nezastavují/nezpevňují půdu (vrbová zákoutí, stany, tee-pee, popř. přírodní amfiteátry či lehké pergoly pro zastínění apod.)
- pořízení či vybudování přírodních laboratoří - tedy ukázkové biotopy a jiné demonstrační prvky pro přírodovědné vzdělávání (např. meteorologická budka, prosklené kompostéry, včelí úly, sbírky dřev, kamenů z okolí apod.)
- vybudování naučných stezek a tabulí s vazbou na zahradní přírodní prvky 

Oprávnění žadatelé:
·        obce
·        předškolní zařízení - mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských skupin
·        základní školy
·        příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO
·        nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO 

Na Vaše projekty můžete získat dotaci až do výše 85 % celkových způsobilých výdajů, minimální výše podpory činí 50 000 Kč, maximální výše podpory činí 500 000 Kč. 

Pro Výzvu je alokováno celkem 50 mil. Kč v následujícím dělení:
a) Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách – 20 mil. Kč
b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy – 6 mil. Kč
c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí – 24 mil. Kč 

Termín podání žádostí je od 5. 9. 2017 do 31. 1. 2018 

TIZZI pro Vás zajistí:

  • Zpracování žádosti o dotaci a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
  Partner pro Vaše dotační projekty…    

Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.    

NPŽP - Environmentální prevence - přírodní zahrady.pdf