• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - 62. A 74. VÝZVA -"DEŠŤOVKA PRO OBCE"

Od 15. 6. 2017 do 31. 8. 2017  je možné podávat žádosti do 62. výzvy Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na Zajištění povodňové ochrany intravilánu. Následně bude OPŽP vyhlašovat 74. výzvu, zaměřenou na stejné aktivity, kam bude možné podávat žádosti o dotaci od 16. 10. 2017 do 15. 1. 2018. 

Pokud plánujete realizovat jednu z následujících aktivit, je nejvyšší čas se připravit. Obraťte se na nás co nejdříve, rádi Vám s přípravou Vašeho projektu pomůžeme.  


1. 3. 1   Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vod. toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Např.: 

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
 • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
 1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu např:
 • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
 • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
 • vsakovací šachty,
 • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 • Apod.
1. 3. 3 Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně
 
·        výstavba suchých nádrží (poldrů),
·        vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

1. 3. 4 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnosti obsažených v „Registru svahových nestabilit“
 
·        stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.   


Pokud ve své obci chcete realizovat projekt na některý z výše uvedených záměrů, obraťte se na nás. Poradíme Vám, jaké aktivity je možné realizovat a co vše bude nutné pro úspěšné podání.  


TIZZI pro Vás zajistí:
 • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy OPŽP
 • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
 • Zajištění TDI a BOZP
  Partner pro Vaše dotační projekty…    Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  
Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  
V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.  

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách OPŽP!“    

 

OPŽP - výzva 62 a 74.pdf