• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

NPŽP - Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - prodloužení výzvy

Vzhledem k velké alokaci, která ještě není vyčerpána, je do 31. 10. 2017 možnost podávat žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí pro prioritní oblast Voda. V rámci prioritní oblasti je podporováno zajištění průzkumu,navržení a realizace technických prací(např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodouz podzemních  zdrojů  a tím zajištění dodávky  pitné  vody  v  odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti. 

Podporována je realizace těchto opatření:

  • Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na stávající rozvod pitné vody
  • Vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů)
  • Vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné   vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován.
 Na Vaše projekty můžete získat dotaci až do výše 80% celkových způsobilých výdajů, maximální výše podpory činí 3 mil. Kč. 

Termín podání projektových námětů je do 31. října 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace. Neváhejte se tedy na nás se svým projektem obrátit včas.  

TIZZI pro Vás zajistí:
  • Zpracování žádosti o dotaci a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
  Partner pro Vaše dotační projekty…    

Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  
Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  
V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

NPŽP - Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.pdf