• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 1. Výzva MAS Uničovsko, o.p.s._Udržitelná doprava

Dne 29.5.2017 vyhlásila MAS Uničovsko, o. p. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje  1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na udržitelnou dopravu o které jsme Vás již informovali.

Žádost o dotaci je možno podávat v rámci výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzev řídícího orgánu IROP 53).

Žádosti o dotaci v rámci této výzvy  je možno předkládat od 29. 5. 2017 do 28. 6. 2017. 

Výše podpory pro projekty je 95% ze způsobilých výdajů. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:10 000 000 Kč 

Typy podporovaných aktivit:

 • Bezpečnost dopravy
 1. Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení 
 2. Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 3. Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
 4. Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy
 Území realizace projektů:
 • Uničov, Nová Hradečná, Paseka, Medlov, Šumvald, Lipinka, Troubelice, Újezd, Dlouhá Loučka  

        TIZZI pro Vás zajistí:
 • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami 53. výzvy IROP i podmínkami MAS Uničovsko, o. p. s.  jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
 • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
 • Zajištění TDI a BOZP.

Partner pro Vaše dotační projekty…  

Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 53. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS UNIČOVSKO, o. p. s.

1. Výzva MAS Uničovsko_Bezpečnost obyvatel v dopravě.pdf