• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - Výzva 70. Snížit energetickou náročnost veřejných budov

V dubnu  vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí 70. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na Snížení energetické náročnosti veřejných budov.  Žádosti o podporu je možno podávat v rámci 70. výzvy k předkládání žádostí o podporu z OPŽP až do 29. září 2017

!!! Pozor jedná se o průběžnou nesoutěžní výzvu s jednokolovým hodnocením žádostí.  V případě, že bude alokace výzvy vyčerpána ještě před termínem ukončení příjmu žádostí, bude výzva uzavřena dříve !!! 

Výše podpory
pro projekty je 35% - 70% ze způsobilých výdajů.
(Výše dotace se stanovuje na základě typu realizované aktivity a plánované úspory energie) 

Typy podporovaných projektů: 

a)     Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC

    Např. zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace otvorových výplní, realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo apod.
       b)    Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje vyžívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně – termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky zajištění dostatečné výměnu vzduchu.

TIZZI pro Vás zajistí:
  • Zpracování žádosti o dotaci v systému IS KP14+ a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami 70. výzvy OPŽP
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
  Partner pro Vaše dotační projekty…

Více o komplexních službách společnosti TIZZI  naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

JEŠTĚ JE ČAS ŽÁDOST O DOTACI PODAT. PORAĎTE SE S NÁMI O MOŽNOSTECH, KTERÉ MÁTE A O MAXIMÁLNÍ VÝŠI DOTACE , KTERÉ MŮŽETE ZÍSKAT NA ZÁKLADĚ PLÁNOVANÉ ÚSPORY ENERGIE

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

OPŽP - výzva 70. Snížit energetickou náročnost veřejných budov.pdf