• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MŽP - 3. Výzva Realizace úspor energie

V únoru 2017 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu Zelená úsporám zaměřenou na Realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru.
Žádosti o podporu je možno podávat v rámci 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu Zelená úsporámaž do 31. října 2017. 

Výše podpory pro projekty je 90% ze způsobilých výdajů.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena. Žadatel může v jedné Výzvě k podávání žádostí o podporu podat maximálně tři žádosti o podporu, přičemž celková výše požadované dotace stanovená ze součtu celkových způsobilých výdajů všech tří projektů může být maximálně 200 mil. Kč 

Typy podporovaných projektů:

Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie v budovách veřejného sektoru, která:

 • v souladu se stanoveným účelem užívání jsou užívány k poskytování zdravotní lázeňské léčebně rehabilitační péče, souvisejících ubytovacích a stravovacích služeb a pořádání doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Budova musí být určena a užívána ke všem výše uvedeným účelům
 • nebo nejsou využívány a jejich stávající stavebně technický stav neumožňuje jejich řádné a efektivní užívání bez účelné investice do rekonstrukce či revitalizace a současně vzhledem k tomu, že není možné doložit reálnou spotřebu energie v těchto budovách v předchozím období (počáteční stav), nelze na snížení energetické náročnosti těchto budov čerpat prostředky z jiných dotačních titulů.
Především se jedná o zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (např. zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), součástí projektu může být i aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).
 
Oprávnění žadatelé:
 • obce a města
 • příspěvkové organizace a organizační složky měst a obcí
 • kraje, příspěvkové organizace a organizační složky krajů
 • veřejné a státní vysoké školy
 • obchodní společnosti ze 100 % vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
 • státní organizace zřízené zvláštním zákonem
 • spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti
Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (a to i vlastníci uvedení v § 9 tohoto zákona).  

TIZZI pro Vás zajistí:
 • Zpracování žádosti o dotaci v systému BENE-FILL a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami 3. výzvy MŽP
 • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
 • Zajištění TDI a BOZP.
  Partner pro Vaše dotační projekty…  

Více o komplexních službách společnosti TIZZI naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  
Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem. 
V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

MŽP_3. Výzva Realizace úspor energie.pdf