• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 1. a 2. Výzva MAS Prostějov venkov o.p.s.

Dne 27. 4. 2017  vyhlásila MAS Prostějov venkov o. p. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje  1. a 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na investice do školství a investice do sociální infrastruktury.                                                                                                                                
Žádost o dotaci je možno podávat v rámci obou výzev k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzev řídícího orgánu IROP 68 a 62).  

Žádosti o dotaci v rámci této výzvy  je možno předkládat od 5. 5. 2017 do 14. 7. 2017
Výše podpory pro projekty je 95% ze způsobilých výdajů.  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu zacílených na investice do školství: 300 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu zacílených na bezpečnost do školství: 5 000 000 Kč  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu zacílených na investice do sociální infrastruktury: 300 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu zacílených na investice do sociální infrastruktury: 5 000 000 Kč  

Území realizace projektů: ·        

  • Území obcí zařazených v MAS Prostějov venkov o. p. s.

 TIZZI pro Vás zajistí:
  • Zpracování žádosti o dotaci v systému ISKP 14 + a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami 62. a 68. výzvy IROP i podmínkami MAS Prostějov venkov jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Organizační zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
  • Zajištění TDI a BOZP.
 Partner pro Vaše dotační projekty…    


Více o komplexních službách společnosti TIZZI., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz  
Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  
V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat. 

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“  

PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 62. a 68. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS PROSTĚJOV VENKOV

1. Výzva MAS Prostějov venkov.pdf
2. Výzva MAS Prostějov venkov.pdf